Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipia) tại tỉnh Phú Yên.

             Sáng ngày 01/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài  khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm một số giống hoa Tulip (Tulipia) tại tỉnh Phú Yên”. ThS Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch hội đồng. CN. Cao Thị Thảo Nguyên làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN theo QĐ số 149/QĐ-SKHCN

               Mục tiêu triển khai của đề tài nhằm khảo nghiệm, tìm ra các giống hoa Tulip phù hợp với điều kiện sinh trưởng, khí hậu ở tỉnh Phú Yên, từ đó hoàn thiện quy trình kỹ thuật để trồng được một số giống hoa Tulip tại Phú Yên. Kết quả của đề tài có khả năng ứng dụng thực tiễn, xác định giống hoa mới phù hợp điều kiện, thổ nhưỡng, làm phong phú các loài hoa phục vụ tết, góp phần phát triển kinh tế nông hộ, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Chủ nhiệm đề tài trình bày trước Hội đồng.

              Sau khi nghe chủ nhiệm trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu. Đồng thời, góp ý, bổ sung một số nội dung nghiên cứu cho phù hợp thực tiễn, điều kiện thổ nhưỡng tại tỉnh Phú Yên. Hội đồng KH&CN thống nhất thông qua bằng phiếu kín và đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt, cho triển khai thực hiện trong năm 2021.

Cây hoa Tulip là cây thân thảo, cây cảnh hoa, cây trồng ngoài trời hoặc trong bóng râm. Đặc điểm cây hoa tulip: là cây thân thảo, mọc từ củ, lá mọc từ thân, thuôn dài và xanh bóng. Hoa mọc đầu cành, có loại hoa cánh đơn và hoa cánh kép. … Tulip còn trở thành biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.