Triển khai dự án ODA về xây dựng cơ sở hạ tầng phân tích thông tin khoa học và công nghệ của Việt Nam

Trong khuôn khổ dự án ODA “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo số thông qua xây dựng Hệ thống phân tích thông tin khoa học và công nghệ dựa trên dữ liệu lớn” nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN) dựa trên dữ liệu và chuyển đổi sang hệ thống hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D), từ ngày 16-20/5/2022, đoàn công tác của Viện Thông tin KH&CN Hàn Quốc (KISTI) đã sang Việt Nam làm việc với Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

Đoàn chuyên gia Hàn Quốc thăm và làm việc tại NASATI

Đoàn chuyên gia KISTI gồm Tiến sĩ Lee Hyuck Jai – Giám đốc Dự án, ông Hanchul Park – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, ông Byoungsam Jin – Giám đốc điều hành của Misotech, đối tác cung cấp giải pháp kỹ thuật, và các chuyên gia khác đã có buổi thăm và chào xã giao Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia.

TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã dành thời gian đón tiếp đoàn

Trong chuyến thăm đầu tiên của đoàn chuyên gia Hàn Quốc tới Việt Nam kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại, phía Hàn Quốc đã triển khai bàn giao, hỗ trợ lắp ráp và cài đặt Hệ thống phân tích thông tin KH&CN dựa trên dữ liệu lớn và phần mềm COMPASS (Competitive Analysis Service). Hai bên cùng thảo luận về kết quả phân tích khảo sát hệ sinh thái thông tin KH&CN của Việt Nam nhằm đánh giá thực trạng hạ tầng thông tin KH&CN tại Việt Nam, qua đó sẽ xây dựng mô hình phân tích tài liệu KH&CN của Việt Nam.

Cũng trong chuyến thăm này, đại diện của KISTI cùng với đại diện của NASATI đã bàn về kế hoạch đào tạo dành cho cán bộ NASATI và các tổ chức thông tin KH&CN khác ở Việt Nam (dự kiến tháng 6/2022) cũng như tổ chức hội thảo về hạ tầng thông tin KH&CN Việt Nam/Hàn Quốc. Đây là một trong những hoạt động dự kiến triển khai thuộc các nội dung tiếp theo của Dự án.

Hai bên cũng thảo luận về các định hướng hợp tác trong tương lai nhằm giúp thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin KH&CN của Việt Nam.

Theo NASATI

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.