Triển khai các chương trình, nhiệm vụ KH&CN về công tác dân số trong tình hình mới

     Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 765/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Bộ KH&CN sẽ xây dựng và trình Chính phủ Đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển”

      Các nội dung cơ bản trong Kế hoạch được giao cho một số đơn vị chủ trì như: Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng Cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ,… Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đơn vị chủ trì có trách nhiệm rà soát, lồng ghép với nhiệm vụ được giao trong các Kế hoạch triển khai thực hiện, Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các văn bản liên quan.

     Theo Kế hoạch, Bộ KH&CN sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực nghiên cứu về dân số và phát triển”; ưu tiên xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về công nghệ y – sinh học nhằm tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh, sơ sinh ngang tầm khu vực và thế giới; ưu tiên xây dựng, triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia về công nghệ y – sinh học nhằm dự phòng, điều trị và phục hồi chức năng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;…

      Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai các nhiệm vụ, đề án về dân số trong tình hình mới; hướng dẫn Bộ, ngành xây dựng kế hoạch hằng năm thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về dân số trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kết quả KH&CN về công tác dân số trong tình hình mới; tăng cường hợp tác quốc tế về KH&CN phục vụ công tác dân số và phát triển trong tình hình mới;…

     Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, định kỳ hằng năm trước ngày 01 tháng 12 và đột xuất khi có yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật) để tổng hợp, gửi Bộ Y tế báo cáo Chính phủ và các cơ quan có liên quan.

(Theo http://truyenthongkhoahoc.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.