Tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

     Chiều ngày 18/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội”.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên, ThS. Nguyễn Hoài Sơn phát biểu tại buổi gặp mặt

     Buổi tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống và những thành tựu nổi bật của đội ngũ trí thức, nhà nghiên cứu khoa học đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Phú Yên. Đây cũng là dịp Liên hiệp Hội tỉnh tuyên truyền các thành tựu, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN, nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước, khuyến khích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo đối với mọi tầng lớp nhân dân, góp phần đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

     Phát biểu tại buổi tọa đàm, ThS. Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Yên đã ghi nhận những đóng góp của đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Liên hiệp Hội tỉnh tiếp tục tăng cường việc tổ chức các diễn đàn để các nhà khoa học, trí thức trao đổi với nhau, các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với nhà khoa học… để các nhà khoa học hiến kế, đề ra giải pháp hoạt động KH&CN thiết thực, đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội…

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.