Tổ chức – Hoạt động

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ YÊN

Điạ chỉ: 08 Trần Phú . Phường 7, Thành Phố Tuy Hoà
ĐT (0257) 3842650; Fax (0257) 38422728
E-mail: khcnphuyen@gmail.comkhcnpy@gmail.com
Website: 
https://khcnpy.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
LÂM VŨ MỸ HẠNH
Dương Bình PhúGIÁM ĐỐC
DƯƠNG BÌNH PHÚ

 PHÓ GIÁM ĐỐC
ĐẶNG THỊ THỦY

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (Tiền thân là Ban khoa học và kỷ thuật Tỉnh Phú Yên) được thành lập theo QĐ số 2166 ngày 14 tháng 12 năm 1993 của UBND Tỉnh Phú Yên. Về việc chuyển Ban Khoa học kỷ thuật thành Sở Khoa học công nghệ và môi trường.Quyết định 1588/2003/QĐ-UB của UBND Tỉnh Phú Yên ngày 09 tháng 07 năm 2003 về việc: đổi tên Sở Khoa học-công nghệ và môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ.

Chức năng

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.Sở Khoa học và Công nghệ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ và quyền hạn.
Về công tác thi hành pháp luật 

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động nghiên cứu, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ.

2. Trình Ủy ban nhân Tỉnh ban hành các văn bản pháp quy về quản lý và hoạt động Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân thông tin khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ vào phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh, xây dựng và trình Ủy ban nhân Tỉnh phê duyệt quy hoạch, chiến lược, kế hoạch 5 năm, hàng năm và nhiệm vụ về Khoa học và Công nghệ, phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin khoa học – công nghệ, hợp tác quốc tế về khoa học – công nghệ.

4. Ban hành các văn bản về biện pháp quản lý Nhà nước của Sở đối với các lĩnh vực Khoa học và Công nghệ theo sự phân công của Ủy ban nhân Tỉnh và quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ nêu tại khoản 3 Điều này sau khi được phê duyệt; theo dõi, kiểm tra, tổ chức đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ đó.

Về hoạt động Khoa học và Công nghệ

1. Xây dựng và trình Ủy ban nhân Tỉnh các biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển Khoa học và Công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

2. Hướng dẫn các sở, ban, ngành, quận – huyện, các tổ chức Khoa học và Công nghệ về hoạt động Khoa học và Công nghệ. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức Khoa học và Công nghệ xây dựng và đề xuất các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có tính liên ngành, liên vùng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh và tổng hợp trình Ủy ban nhân Tỉnh phê duyệt.

3. Tổ chức tuyển chọn và phê duyệt các cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Tỉnh; theo dõi, kiểm tra thực hiện, tổ chức đánh giá, nghiệm thu và công bố kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ.
4. Quản lý các hoạt động đánh giá, thẩm định, giám định, tư vấn, phản biện và chuyển giao công nghệ trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định, giám định về chuyển giao công nghệ đối với các dự án đầu tư do Tỉnh phê duyệt.

5. Theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn và tổ chức đánh giá trình độ công nghệ của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.

6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký và kiểm tra hoạt động khoa học – công nghệ cho các tổ chức nghiên cứu và phát triển, tổ chức dịch vụ khoa học – công nghệ thuộc các thành phần kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh theo phân cấp và quy định của pháp luật.

7. Trình Ủy ban nhân Tỉnh cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ứng dụng rộng rãi các thành tựu Khoa học và Công nghệ trên địa bàn Tỉnh và hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống.

8. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân Tỉnh thành lập các hội đồng tư vấn khoa học – công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ; thực hiện nhiệm vụ làm cơ quan thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.