Văn bản chỉ đạo điều hành

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Read More »

Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022

* Quyết định ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2022 ...

Read More »

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2022

Read More »

V/v tăng cường tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Read More »

Thông báo về việc báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Read More »

Kế hoạch Phát triển Chính phủ số, Chính quyền số đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Kế hoạch chi tiết tại đây

Read More »

Hướng dẫn, đôn đốc việc chuyển đổi, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Hướng dẫn chi tiết tại đây

Read More »

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2020 cho tập thể, ...

Read More »

V/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

Kính gửi:  Trưởng các phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Căn cứ Quyết định số ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.