Văn bản chỉ đạo điều hành

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quyết định số 188/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở KH&CN về việc ban hành quy chế xét thi đua, khen thưởng của Sở KH&CN

Xem thêm »

Thông báo Về việc gửi văn bản điện tử hoàn toàn và văn bản giấy

Xem thêm »

Thông báo Về việc triển khai Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Xem thêm »

Thông báo về việc trưng tập CCVC,NLĐ phục vụ chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông lâm, thủy sản tỉnh Phú Yên năm 2019

Xem thêm »

Thông báo V/v phân công nhiệm vụ CCVC phục vụ tổ chức chuỗi hoạt động Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ lĩnh vực nông lâm, thủy sản tỉnh Phú Yên năm 2019

Xem thêm »

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU ngày 13/5/2019của Tỉnh ủy Phú Yên về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Xem thêm »

Quyết định 134/QĐ-SKHCN v/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Xem thêm »

36/KH-SKHCN Kế hoạch ứng dụng đẩy mạnh chữ ký số chuyên dùng tại Sở Khoa học và công nghệ giai đoạn 2019 – 2020

Xem thêm »

270/SKHCN-VP V/v rà soát tài sản và đề xuất thanh lý

Xem thêm »

Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2019 của Trưởng phòng chuyên môn Sở, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở

Tải tập tin: Báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc quý II/2019 của Trưởng phòng ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.