TIN TRONG TỈNH

Nỗ lực đưa sở hữu trí tuệ vào cuộc sống

Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) năm 2005 là cơ sở quan trọng để thúc đẩy các hoạt ...

Read More »

Phát triển tài sản trí tuệ song hành cùng chương trình OCOP

Các sản phẩm đạt chuẩn OCOP vừa được bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT) sẽ càng nâng ...

Read More »

Hội thảo trực tuyến giải pháp du lịch thông minh – du lịch cộng đồng sáng tạo.

            Sáng ngày 28/5/2021, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844 – ...

Read More »

Chế biến sau thu hoạch tăng sức cạnh tranh cho nông sản

Chế biến sau thu hoạch được xem là khâu then chốt làm gia tăng giá trị nông sản, ...

Read More »

Hội thảo xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong trường đại học, cao đẳng.

Sáng ngày 20/4/2021, tại Thành phố Tuy Hòa, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 844 – Bộ ...

Read More »

Tư vấn khoa học và công nghệ: Dự án khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Chiều ngày 16/4/2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn ...

Read More »

Áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc: Tạo thị trường minh bạch, đưa sản phẩm vươn xa

Sở KH-CN vừa phối hợp với Trung tâm Mã số, mã vạch (MS, MV) thuộc Tổng cục Tiêu ...

Read More »

Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản phẩm OCOP

Một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của các sản ...

Read More »

Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Đổi mới KH-CN là một trong những giải pháp then chốt trong thực hiện cơ cấu lại ngành ...

Read More »

Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, thực hiện các ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.