NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, ATBX,HN

Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp phiếu khai báo thiết bị X-quang trong ...

Read More »

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Trình tự thực hiện: Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt ...

Read More »

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

1.1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp ...

Read More »

Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện Bước 1: Chậm nhất 60 ngày trước thời điểm giấy phép sử dụng thiết ...

Read More »

Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ ...

Read More »

Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế

Trình tự thực hiện: Bước 1. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo mất trên phương tiện ...

Read More »

Cấp, Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ

Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên ...

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.