THÔNG BÁO

Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2023

Read More »

Thông báo về việc dừng Kế hoạch số 33/KH-UBND tỉnh ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo: Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 tỉnh Phú Yên

Mẫu A1_pdx n2023_PhuYen Mấu A2_pdx n2023_Phuyen Mẫu A3 pdx n2023_PhuYen Phu-luc1 và 2-tb2023_py

Read More »

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo “MITC-STARTUP” năm 2022

Kế hoạch chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo về việc nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2022

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng lao động hợp đồng làm tạp vụ

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm tạp vụ

Chi tiết thông báo tại đây

Read More »

Thông báo về việc hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu: “Biên cương Tổ quốc tôi”

Read More »

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định tuyển ...

Read More »

Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.