THÔNG BÁO

Công văn v/v nộp hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp Tỉnh đợt I năm 2020

UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ         Số: 55/SKHCN-QLCN Về việc nộp ...

Xem thêm »

Công văn v/v đề nghị báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến năm 2019

 UBND TỈNH PHÚ YÊN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 56/SKHCN-QLCN Về việc đề nghị báo cáo ...

Xem thêm »

Thông báo số 94/TB-SKHCN V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo 94/TB-SKHCN V/v nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân ...

Xem thêm »

Thông báo 357/TB-UBND V/v Chấp nhận danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2020

Thông báo 357/TB-UBND  V/v Chấp nhận danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, ...

Xem thêm »

Thông báo Về việc gửi văn bản điện tử hoàn toàn và văn bản giấy

Xem thêm »

Thông báo Về việc triển khai Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Xem thêm »

Thông báo tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

Tải thông báo: tập tin

Xem thêm »

Thông báo V/v Triển khai kênh tương tác phát triển Thị trường Khoa học & Công nghệ tại Sở Khoa học & Công Nghệ Phú Yên

Thực hiện theo Quyết định số 3445/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa ...

Xem thêm »

Công bố “Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ” cho Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ iNut

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ iNUT đã thực hiện nhiệm vụ KH&CN ...

Xem thêm »

Góp ý dự thảo “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh Phú Yên”

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê ...

Xem thêm »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.