THÔNG BÁO

Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định tuyển ...

Read More »

Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2, năm 2020

Tải về Quyết định tại đây

Read More »

Cấp giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước cho Công ty Cổ phần Vinacrab

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi cua lột theo ...

Read More »

Thông báo về việc báo cáo tình hình hoạt động sáng kiến cấp cơ sở năm 2020

                            Kính gửi: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên .          Căn cứ Quyết ...

Read More »

Mẫu báo cáo thực trạng an toàn bức xạ năm 2020

Mẫu áp dụng cho các cở sở bức xạ sử dụng Máy phát tia X trong Công nghiệp: ...

Read More »

Thông báo Về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bất đầu thực hiện từ năm 2021(lần 2)

Căn cứ Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quy định tuyển ...

Read More »

Thông báo kết quả khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020

Báo cáo kết quả chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo Hội đồng đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước “Sản xuất cua lột theo mô hình liên kết chuỗi bền vững” của Công ty Cổ phần Vinacrab

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Sản xuất cua ...

Read More »

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020 và thời gian, địa điểm đối chiếu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Thông báo chi tiết tại đây

Read More »

Thông báo v/v phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức ngành khoa học và công nghệ năm 2020

Quyết định chi tiết: tại đây Danh sách phụ lục kết quả kèm theo: tại đây

Read More »

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.