• :
Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 11/2023/TT-BKHCN 04/07/2023
Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành. 13/2023/TT-BKHCN 30/06/2023
Thông tư ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ, trong đó, có 06 biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục mua sáng chế, sáng kiến. 14/2023/TT-BKHCN 30/06/2023
Nghị định số 28/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 28/2023/NĐ-CP 09/06/2023
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật 10/2023/TT-BKHCN 01/06/2023
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 02/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới ... 01/2023/TT-BKHCN 16/05/2023
Thông tư số 03/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 03/2023/TT-BTC 30/01/2023
Thông tư quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. 18/2022/TT-BKHCN 17/01/2023
Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên 237/KH-UBND 04/01/2023
Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên (15/09/2023)
Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ATBX và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Phú Yên (13/09/2023)
Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ (07/09/2023)
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (27/07/2023)
Thông báo triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên. (21/07/2023)
Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt (20/07/2023)
Kết quả thi Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia dự thi Vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2023 (01/06/2023)
Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024 tỉnh Phú Yên (29/05/2023)
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (12/06/2023)
Thông báo về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (11/05/2023)
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn thực hiện từ năm 2023 (05/05/2023)
Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ đơn vị (28/02/2023)
Dịch vụ Công
Hotline

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc Sở0257.3 555 268
0914 016 224
P.Thanh tra – Hành chính TH0257.3.842.650
  
Người phát ngôn

Giám đốc Sở: Ông Dương Bình Phú
ĐT: 091.401.6224
Email: duongbinhphu@phuyen.gov.vn

Phụ trách kết nối và chia sẻ CSDL

Ông Đào Ái Thao
ĐT: 0389243478
Email: daoaithao@phuyen.gov.vn

Liên kết Website
Đơn vị trực thuộc
Liên kết