• :

Hướng dẫn cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang thông tin đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên.

Để thuận lợi cho doanh nghiệp cập nhật thông tin trực tuyến trên Trang thông tin đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, Sở Khoa học và Công nghệ đã tạo tài khoản cho doanh nghiệp cụ thể như sau: Địa chỉ cung ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN