Bản tin tham khảo Khoa học và công nghệ số 01/2023