Thử nghiệm nuôi tôm chân trắng thâm canh bằng công nghệ biofloc

Chiều ngày 19/11/2019, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu dự án sản xuất thử nghiệm Thử nghiệm nuôi tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh bằng công nghệ biofloc tại Phú Yên” theo Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ông Nguyễn Thanh Tịnh làm chủ nhiệm; Công ty TNHH Phước Tịnh chủ trì thực hiện.

Chủ nhiệm Dự án báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

Triển khai từ tháng 5/2016 – 5/2019 tại huyện Đông Hòa với quy mô 2.400m2, Dự án đã thực hiện được các nội dung và mục tiêu đề ra. Qua 4 đợt nuôi, sản lượng tôm thu được là 20.447,23kg, các chỉ tiêu môi trường nuôi tôm theo công nghệ biofloc đều nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, dự án cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho kỹ thuật viên, người nuôi và 1 hội thảo đầu bờ. Dự án cũng đã xây dựng được quy trình nuôi biofloc phù hợp với môi trường nuôi tại địa phương.

Với kết quả đó, Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.