Thông cáo báo chí về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa có thông cáo báo chí về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh trân trọng đăng toàn văn Thông cáo báo chí của Ủy ban Bầu cử tỉnh.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số: 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số: 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật. Một số tình hình, kết quả cụ thể như sau:

1- Về tình hình chung trong ngày bầu cử:  

Tình hình giao thông, thông tin liên lạc cơ bản được đảm bảo, thông suốt, an toàn, thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nào tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử từ tỉnh đến xã, các cơ quan ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bầu cử. Các địa phương, các tổ bầu cử đều sẵn sàng các phương án ứng phó với tình huống dịch bệnh xảy ra, đã chủ động điều tiết, tổ chức vận động cử tri theo từng cụm dân cư tham gia bỏ phiếu bầu cử theo từng khung giờ nhằm tránh tập trung đông người vào cùng một thời điểm.

2- Về kết quả bầu cử:

Sau lễ khai mạc, tất cả cử tri toàn tỉnh bắt đầu bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các khu vực bầu cử. Đến 19 giờ ngày 23/5/2021, toàn tỉnh có 722.095/722.849 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 99,9%. Đặc biệt, có 05/09 huyện, thị xã, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu 100% (trong đó huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa đạt tỉ lệ tuyệt đối 100%; thành phố Tuy Hòa đạt 99,995%, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An đạt 99,999%, theo hướng dẫn của Trung ương về cách tính tỷ lệ: nếu chữ số thứ ba sau dấu thập phân là từ 5 trở lên thì được làm tròn lên thêm một đơn vị vào chữ số ở hàng thập phân thứ hai, theo đó, thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An được tính đạt tỉ lệ 100%); 97/110 xã đạt 100% tỉ lệ cử tri đi bầu cử; 783/809 tổ bầu cử đạt 100% tỉ lệ cử tri đi bầu.

Kết quả đã bầu:

– 06 đại biểu/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

– 50 đại biểu/84 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

– 284 đại biểu/471 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

– 2558 đại biểu/4301 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Nhìn chung, không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước

cao nhất ở Trung ương và địa phương.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Phú Yên diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của “Ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để Phú Yên phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.