Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018

     Tiếp theo thành công của Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.

     Mục đích của Cuộc thi là khuyến khích các hoạt động sáng tạo nhằm tạo ra các công nghệ, giải pháp kỹ thuật mới có tính ứng dụng rộng rãi, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để đáp ứng các nhu cầu thiết thực của cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Bên cạnh các hoạt động truyền thông về Cuộc thi Sáng chế năm 2018 trên phạm vi toàn quốc do Ban Tổ chức thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi tại địa phương để truyền tải thông điệp, nội dung Cuộc thi đến với đông đảo tầng lớp nhân dân và các tổ chức, cá nhân cũng như giới thiệu và hướng dẫn các nhà sáng chế địa phương đăng ký dự thi theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi. Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến khích các Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các cuộc thi tương tự tại địa phương để giới thiệu các giải pháp đạt giải tham gia Cuộc thi Sáng chế 2018, nếu điều kiện và nguồn lực cho phép.

     Để có thêm thông tin, xin liên hệ trực tiếp với Ban Thư ký Cuộc thi (điện thoại: 024.38586455, email: cuocthisangche@noip.gov.vn. Các văn bản liên quan đến Cuộc thi có thể tải xuống tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (tại địa chỉ https://www.most.gov.vn) hoặc trang web của Cục Sở hữu trí tuệ (tại địa chỉ: www.noip.gov.vn).

     Toàn văn thông báo. Thông báo về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.