Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên

Căn cứ Công văn số 7058/UBND-KGVX ngày 25/12/2017 về việc Bổ sung danh mục nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Sở KH&CN Phú Yên thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên”. Nhiệm vụ bắt đầu thực hiện năm 2018, thời gian không quá 24 tháng.

Thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng mô hình sàn giao dịch công nghệ trực tuyến đáp ứng việc kết nối giữa cung và cầu về công nghệ; cung cấp hình thức đặt hàng công nghệ phục vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/01/2018.

Hồ sơ gửi về: Bộ phận một cửa, Sở KH&CN Phú Yên, 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Dưới đây là toàn văn thông báo: Thông báo nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Xây dựng sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.