Thông báo: Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật KH&CN ngày 18/6/2013; Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước; xét đề nghị của Sở KH&CN (tại Tờ trình số 66/TTr-SKHCN ngày 13/7/2018 về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ KH&CN đặt hàng để tuyển chọn đợn vị để thực hiện từ năm 2019) theo đúng quy định về quản lý KH&CN hiện hành, UBND tỉnh Phú Yên thông báo chấp thuận Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019 tỉnh Phú Yên và giao Giám đốc Sở KH&CN có trách nhiệm tuyển chọn đợn vị thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 theo đúng quy định.

Thông báo: Danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.