Thông báo chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I

UBND tỉnh vừa ra Thông báo số 612/TB – UBND, ngày 14/9/2017 về việc chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I.

Theo đó, 5 nhiệm vụ được chấp thuận danh mục các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh đặt hàng, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018 – đợt I gồm:

1. Nghiên cứu xây dựng quy trình ương nuôi cá chình hoa (Anguilla marmorata) trong ao đất từ giai đoạn cá chình bột trắng (0,15 g/con) lên cá giống cấp I (5g/con) do Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản chủ trì thực hiên.

2. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lọc và phân loại nội dung các bài viết trên web về Phú Yên  do Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện.

3. Nghiên cứu quy trình nhân giống invitro và đề xuất bảo tồn cây cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens) tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Trường Đại học Phú Yên chủ trì thực hiện.

4. Giải pháp vận hành xả lũ liên hồ lưu vực sông Ba để mực nước hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Yên hợp lý nhất theo Quy trình vận hành liên hồ ban hành kèm theo Quyết định số 1077/QĐ – TTg ngày 07/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ do Công ty Cổ phần Sông Ba chủ trì thực hiện.

5. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình đèn LED (Light Emitting Diode) cho nghề câu, nghề lưới vây kết hợp ánh sáng khai thác thủy sản xa bờ trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yen chủ trì thực hiện.

   Toàn văn thông báo. 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.