Thanh tra Sở

THANH TRA SỞ

Điện thoại: 0257 3841481

CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA
A.Nho
loc
TRẦN VĂN NHO
NGUYỄN VĂN LỘC
THANH TRA VIÊN
NGUYỄN HOÀNG KHOA

Chức năng:

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về khoa học & công nghệ đối với các tổ chức kinh tế- xã hội và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở khoa học & công nghệ;

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

– Kiến nghị Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về khoa học & công nghệ và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ.

Nhiệm vụ:

– Thanh tra việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học & công nghệ do Sở Khoa học & Công nghệ quản lý; tổ chức việc tiếp các tổ chức và công dân;

– Thanh tra việc chuyển giao công nghệ;

– Thanh tra việc thực hiện các quy định về đăng ký và hoạt động các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học & công nghệ;

– Thanh tra việc thi hành các quy định của Nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc bảo vệ các quyền sở hữu công nghiệp;

– Thanh tra chủ trì phối hợp các phòng có liên quan thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ

– Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng;

– Thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn bức xạ, và hạt nhân;

– Phối hợp với Thanh tra các Sở chuyên ngành khác để thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của Sở Khoa học & Công nghệ;

– Phối hợp Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thanh, kiểm tra về lĩnh vực khoa học & công nghệ khi có yêu cầu;

– Thực hiện báo cáo đột xuất, định kỳ tháng, quý, sáu tháng, hàng năm theo quy định và báo cáo kết quả công tác thanh tra theo yêu cầu của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, Thanh tra Bộ Khoa học & Công nghệ, Thanh tra Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, Cục an toàn và bức xạ, hạt nhân, Thanh tra tỉnh.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.