Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020

Ngày 25/10/2019, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020.

Theo đó, Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020 do Ths. Dương Bình Phú, Phó giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Trưởng Ban có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức Cuộc thi; phát động, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi về Cuộc thi, vận động doanh nghiệp và các tổ chức tài trợ cho Cuộc thi. Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng và ban hành thể lệ theo quy định; xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giám khảo Cuộc thi; thành lập Ban thư ký, Hội đồng giám khảo cuộc thi; tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi.

Được biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 844 về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016), để bước đầu tạo nền tảng, hỗ trợ phát triển năng lực, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phú Yên đã có nhiều chương trình, chính sách khác nhau, trong đó có những chương trình và định hướng cụ thể về phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3315/UBND-KGVX ngày 20/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc triển khai thực hiện Công văn số 1919/BKHCN-PTTTDN ngày 13/6/2017 của Bộ KH&CN, Sở KH&CN Phú Yên đã xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 (Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 16/5/2018). Kế hoạch nhằm mục tiêu thúc đẩy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Phú Yên; tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.