Thẩm định công nghệ dự án đầu tư “Nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa”

Chiều ngày 10/6/2019, Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 04/06/2019 của Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp thẩm định công nghệ dự án “Nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa” của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam.

Hội đồng tư vấn thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo Quyết định số 104/QĐ-SKHCN ngày 04/06/2019 của Sở KH&CN Phú Yên

Dự án thực hiện tại huyện Đông Hòa nhằm đảm bảo việc xử lý toàn bộ lượng rác thải thu gom được ở huyện Đông Hòa và khu kinh tế Nam phú Yên, các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải quyết nạn ô nhiễm môi trường do các bãi rác gây ra. Đồng thời, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải T-TECH Đông Hòa có công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt 100 tấn/ngày đêm, chất thải công nghiệp 234 tấn/ngày đêm. Theo đó, công nghệ lựa chọn phải đảm bảo thích hợp với thành phần rác của khu vực dự án và phương pháp thu gom hiện hữu; phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất và quỹ đất của địa phương; đầu tư dây chuyền công hiện tại, thân thiện với môi trường và đảm bảo hiệu quả.

Công nghệ xử lý rác thải cho nhà máy được thực hiện bằng lò đốt công nghệ cao CNC của Tập đoàn T-TECH Việt Nam sản xuất cùng với dây chuyền sản xuất phụ trợ để thu hồi và tái chế chất thải rắn hiệu quả, tạo ra sản phẩm tái chế có ích cho xã hội; kết hợp với thu hồi và tái chế chất thải rắn. Ưu điểm của công nghệ này lả diện tích để xây dựng hệ thống không lớn, xử lý được cơ bản các nguồn CTR, tận dụng tối đa nguồn CTR để tái chế, hệ thống xử lý khí thải đảm bảo khí thoát ra khỏi ống khói đạt Quy chuẩn Việt Nam về bảo vệ môi trường.

Với những ưu việt đó, Hội đồng đã thống nhất công nghệ của dự án, đồng thời đề nghị chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghê Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.