Tập huấn: Phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017

      Ngày 21/12,  Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tập huấn “Phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017”. Tham gia tập huấn có gần 100 học viên là đại diện các Sở, Ban, Ngành có liên quan; đại diện Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Th.S. Dương Bình Phú – Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn

     Tại lớp Tập huấn, các học viên được ông Phan Minh Hải – Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo phổ biến Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/1/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng hàng hóa. Các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận với chuyên gia về những vấn đề liên quan đến nhãn hàng hóa, các quy định quản lý cũng như những vướn mắc về thủ tục hành chính trong công tác đo lường, chất lượng.

Ông Phan Minh Hải – Nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo, phổ biến các văn bản mới trong lĩnh vực hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lương chất lượng năm 2017

      Thông qua lớp tập huấn, các học viên đã hiểu rõ hơn về nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa; giúp cho các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp thực hiện tốt và chấp hành nghiêm túc, đồng bộ các quy định quản lý đo lường, chất lượng; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về chấp hành pháp luật của nhà nước trong hoạt động thương mại, đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.