Tập huấn Điều tra Thống kê khoa học và công nghệ năm 2020

Thực hiện, triển khai Quyết định số 1154/QĐ-BKHCN về Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Quyết định số 1155/QĐ-BKHCN về Phương án Điều tra hội nhập quốc tế về KH&CN của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN năm 2020. Sáng 12/6/2020, tại Thành phố Đà Nẵng, Cục Thông tin KH&CN quốc gia (Cục Thông tin) tổ chức Lớp tập huấn Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2020, Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN năm 2020. Nội dung chương trình bao gồm: Giới thiệu Phương pháp điều tra, Hướng dẫn điền Phiếu điều tra; Những vấn đề lưu ý khi thực hiện Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN theo Thông tư 15/TT-KHCN năm 2018; Xử lý và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN năm 2020; Triển khai các ứng dụng mạng VinaRen trong việc chia sẻ kết nối thông tin KH&CN.

Ông Trần Đắc Hiến – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia phát biểu tại Lớp tập huấn

Tham dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn có TS. Trần Đắc Hiến – Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; lãnh đạo và chuyên viên các Sở KH&CN, Trung tâm Thông tin và thống kê KHCN khu vực miền Trung – Tây Nguyên và phía Nam.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích hướng dẫn các cán bộ làm công tác thống kê KH&CN của các sở KH&CN trên cả nước thực hiện thu thập chính xác thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của quốc gia và về hội nhập quốc tế để phục vụ đánh giá và xây dựng chính sách, chiến lược, kế hoạch khoa học và công nghệ; đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về NC&PT trên phạm vi cả nước, theo các Bộ, ngành cũng như các địa phương; đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật KH&CN, các kết hoạch, chương trình về NC&PT và phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; xây dựng cơ sở dữ liệu về NC&PT của Việt Nam phục vụ các phân tích chuyên sâu và làm tiền đề cho các cuộc điều tra của các năm tiếp theo; thu thập thông tin về mức độ hội nhập quốc tế về KH&CN; xác định năng lực của cộng đồng KH&CN Việt Nam tham gia các hoạt động KH&CN quốc tế; xác định mức độ tác động của KH&CN quốc tế đối với Việt Nam…

Theo ông Trần Đắc Hiến, hiện nay có 16 chỉ tiêu thống kê, trong đó 10 chỉ tiêu thống kê ngành KHCN, 6 chỉ tiêu quốc gia về KHCN. Để thu thập dữ liệu các chỉ tiêu này sẽ cần tiến hành 5 cuộc điều tra, cụ thể: Điều tra Tiềm lực KH&CN (5 năm/lần); Điều tra Nghiên cứu phát triển (2 năm/1 lần); Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp (3 năm /một lần); Điều tra Hội nhập quốc tế về KH&CN (5 năm/1 lần); Điều tra Nhận thức công chúng về KH&CN. Các số liệu thống kê từ các cuộc điều tra trên là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng để Cục Thông tin gửi cho UNESCO xem xét, thẩm định, xuất bản, xếp hạng cho Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của chúng ta.

Cũng tại lớp tập huấn, ngoài hai nội dung liên quan đến Điều tra Thống kê KH&CN năm 2020, các đại biểu tham dự được chia sẻ thêm về hai nội dung thông tin liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng mạng VinaRen thông qua tài khoản mà Cục Thông tin đã cấp cho các đầu mối thông tin của các địa phương; cập nhật và khai thác CSDL quốc gia về KH&CN; quy định mới nhất về chế độ báo cáo thống kê về KH&CN.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.