Tập huấn Đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương

Ngày 24/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Đăng ký, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm của địa phương”.

Tham dự lớp tập huấn có ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; bà Ngô Phương Trà, Phó phụ trách Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng; cùng các đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành có liên quan, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh sản phẩm đặc thù của địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Minh Đức, Chuyên viên Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng trình bày chuyên đề “Quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký xác lập quyền và vai trò của quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương”

Tại lớp tập huấn, đại biểu được nghe các chuyên gia trình bày các tham luận: Quyền sở hữu trí tuệ, đăng ký xác lập quyền và vai trò của quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương; Quản lý, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gắn với sản phẩm địa phương.

Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã được trang bị các kiến thức về nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; kỹ năng quản lý, khai thác, phát triển và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm hàng hóa, đặc sản của địa phương. Đồng thời giải đáp những khó khăn trong công tác quản lý, khai thác, phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý nhằm giúp cho các đơn vị, địa phương phát triển hiệu quả hơn nữa các nhãn hiệu sản phẩm và chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.