Tập huấn: Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 14/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu tổ chức Hội nghị tập huấn “Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019” cho 220 đại biểu là lãnh đạo và thư ký ISO của các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu có nhận thức chung về ISO 9001:2015, nắm bắt những thay đổi, cập nhật yêu cầu của ISO 9001 phiên bản 2015 so với phiên bản 2008 đang áp dụng.

Hội nghị tập huấn: Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Tại lớp tập huấn, chuyên gia của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu đã trình bày kế hoạch triển khai chuyển đổi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; tổng quan về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; hệ thống tài liệu ISO theo TCVN ISO 9001:2015; hướng dẫn chỉnh sửa, cập nhật tài liệu ISO; hướng dẫn đánh giá chất lượng nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo; hướng dẫn duy trì và cải tiến hàng năm.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị.

Lớp tập huấn do ông Lê Đức Duy – Chuyên gia tư vấn của Công ty TNHH Tư vấn quản lý và phát triển doanh nghiệp Á Châu phụ trách

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 sẽ giúp các cơ quan hành chính nhà nước duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý. Qua đó, các cơ quan sẽ hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc áp dụng các công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến trong việc sắp xếp bài bản trình tự thụ lý và giải quyết công việc đảm bảo tính thống nhất, lập văn bản một cách rõ ràng, từ đó tạo cơ sở để đào tạo nguồn nhân lực và cải tiến công việc có hệ thống.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.