Sự thành công của tiêu chuẩn ISO 9001 tại Việt Nam

Một nghiên cứu cho thấy hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001 là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy cải cách hành chính trong các cơ quan công quyền.

Đã gần 15 năm kể từ khi Việt Nam quyết định áp dụng  ISO 9001, một trong những tiêu chuẩn phổ biến nhất trên thế giới, cho tất cả các cơ quan công quyền. Mục đích là tạo ra lợi nhuận và nâng cao hiệu quả của dịch vụ công. Một đánh giá gần đây đã khẳng định giá trị của hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động hành chính công đối với các doanh nghiệp và cá nhân.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ), thành viên ISO tại Việt Nam, cho biết các tiêu chuẩn ISO đã hỗ trợ những mục tiêu phát triển của đất nước.

Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đã mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế của Việt Nam và hỗ trợ đắc lực cho chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

ISO đã được áp dụng vào nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động xây dựng. Ảnh là một góc TP. Hồ Chí Minh

Năm 2021, tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã được xem xét và xác nhận bởi nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tiêu chuẩn này vẫn dẫn đầu thế giới về hệ thống quản lý chất lượng. Tại Việt Nam, việc sử dụng nó (với tên gọi TCVN ISO 9001) đã được chứng minh là giúp chính quyền địa phương duy trì mức độ dịch vụ xuất sắc đồng thời cải thiện tính bền vững.

Là một phần trong đánh giá của mình, Tổng cục cho rằng tiêu chuẩn ISO 9001 cung cấp các mô hình và công cụ chẩn đoán cho phép thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh sẽ dẫn đến cải thiện hiệu quả và độ tin cậy của chính quyền địa phương.

Trong số những kết quả và lợi ích chính quan sát được trong 5 năm qua là hệ thống các cơ quan, tổ chức được thành lập dưới sự quản lý của cơ quan hành chính nhà nước với mục tiêu phát triển, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trên thực tế ở tất cả các bộ và tất cả các vùng (91% bộ và 98,4% vùng).

Bên cạnh việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn thực hiện các chế độ nghiệp vụ, tài chính và quản lý công, phương pháp tiếp cận bài bản đã giúp đơn giản hóa và rút ngắn các thủ tục và thời gian xử lý trong các loại hình hành chính.

Việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện dịch vụ công, bằng cách cung cấp cách tiếp cận độc đáo và hài hòa đối với các quy định công, trong đó thừa nhận rằng tính minh bạch và đơn giản là những yếu tố cần thiết để củng cố niềm tin và sự hài lòng của công chúng đối với các dịch vụ công.

Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc số hóa và quản lý hồ sơ công vụ, tiêu chuẩn ISO 9001 còn là một công cụ hỗ trợ đặc biệt hiệu quả cho công tác cải cách hành chính của các cơ quan công quyền. Sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Việt Nam nỗ lực thiết lập chính phủ điện tử và số hóa hơn nữa các quy trình, thủ tục hành chính công.

Việc sử dụng tiêu chuẩn ISO 9001 đã được chứng minh là có hiệu quả ở tất cả các cấp, với những lợi ích chính được nhận thấy trong các lĩnh vực được coi là nhạy cảm về mặt xã hội như giao quyền sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh và cấp giấy chứng nhận. .

Nghiên cứu cho thấy sự quan tâm đến việc áp dụng ISO 9001 đã tăng lên hàng năm trong vòng 5 năm qua ở tất cả các bộ, ngành và khu vực. Đồng thời, hoạt động thanh tra và báo cáo đã được khẳng định là yếu tố quan trọng để đạt điểm cao trong đánh giá đồng cấp, một chỉ số được sử dụng trong cải cách hành chính và nhằm đảm bảo cải thiện không ngừng các dịch vụ hành chính ở Việt Nam.

Theo https://tcvn.gov.vn/2021/09/su-thanh-cong-cua-tieu-chuan-iso-9001-tai-viet-nam/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.