Ra mắt Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

     Chiều 28-12-2017, UBND tỉnh tổ chức Lễ ra mắt Qũy Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên (Qũy bảo lãnh tín dụng). Đến dự Lễ có đồng chí Trần Văn Cư, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Chí Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương; các Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Cư tặng hoa chúc mừng Ban kiểm soát Qũy BLTD

Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Phú Yên (Qũy BLTD) là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, thành lập theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của UBND tỉnh Phú Yên và Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1937/QĐ-UBND, với vốn điều lệ ban đầu là 65 tỷ đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 60 tỷ, ngân sách tỉnh cấp 5 tỷ. Quỹ BLTD hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và ưu tiên đối với các doanh nghiệp tham gia góp vốn vào quỹ bảo lãnh tín dụng, sản xuất, kinh doanh thuộc các lĩnh vực ưu tiên hoặc các địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Qũy BLTD Nguyễn Chí Hiến khẳng định: Quyết định thành lập Qũy BLTD là quyết tâm mạnh mẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các HTX, trang trại, hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh nông nghiệp tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 2.700 doanh nghiệp hoạt động, hầu hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để phát huy hiệu quả hoạt động của Quỹ, trong thời gian tới, ban quản lý Quỹ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các tổ chức tín dụng trong việc tiếp cận vốn vay. Đồng thời, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nhỏ, chủ trang trại, hộ kinh doanh cá thể có dự án tốt nhưng chưa đủ điều kiện vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thủ tục, đối tượng bảo lãnh để các doanh nghiệp nắm bắt được và liên hệ khi có nhu cầu; quản lý sử dụng hiệu quả và bảo toàn phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước…

(Theo http://www.phuyen.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.