Phú Yên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ủy ban bầu cử tỉnh vừa ban hành Quyết định ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, căn cứ dân số của tỉnh đến thời điểm ngày 31/12/2020 có 874.691 người nên được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn tỉnh Phú Yên có 15 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Số lượng đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu cử ở các địa phương như sau:

Thị xã Sông Cầu có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu;

Huyện Đồng Xuân có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu;

Huyện Tuy An có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu;

Thành phố Tuy Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 09 đại biểu;

Huyện Phú Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu;

Thị xã Đông Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 07 đại biểu;

Huyện Tây Hòa có 02 đơn vị bầu cử, được bầu 06 đại biểu;

Huyện Sơn Hòa có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu;

Huyện Sông Hinh có 01 đơn vị bầu cử, được bầu 03 đại biểu.

Nguồn: phuyen.gov.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.