Phòng Kế hoạch – Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Điện thoại: 057 3842 527

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
a long
hien
HỒ XUÂN LONG
TRẦN THỊ KIM HIỀN

Chức năng:

– Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học và phát triển công nghệ trên địa ban tỉnh hàng năm và dài hạn; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chuơng trình, kế hoạch công tác của sở; lập báo cáo định kỳ và báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ của sở.
– Tham mưu cho Giám đốc trong việc phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc sở trong việc lập, duyệt và thực hiện dự toán thu, chi ngân sách hàng năm để thực các nhiệm vụ về Khoa học và Công nghệ.

– Tham mưu cho Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế tóan trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo đúng luật ngân sách và các văn bản qui định hiện hành; tham mưu và dự thảo các quy định nội bộ nhằm khuyến khích sử dụng kinh phí, công sản có hiệu quả, tiết kiệm.

– Tham mưu xây dựng kế hoạch công tác hợp tác Quốc tế về Khoa học và Công nghệ bao gồm tìm đối tác thực hiện các dự án khoa học công nghệ cử đoàn ra nước ngoài tham quan học tập tham dự hội nghị, hội thảo Quốc tế về Khoa học và Công nghệ. Mời các đoàn nước ngoài trao đổi thông tin, nắm bắt nhu cầu, thực hiện các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh.

– Tham mưu phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ phù hợp với phương hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

– Tham mưu quản lý tài sản, vật tư sau nghiệm thu đề tài, dự án.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

– Xây dựng kế hoạch của tỉnh về Khoa học và Công nghệ; Tổ chức thống kê hoạt động Khoa học và Công nghệ.

– Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch các quyết định, chỉ Thành phố về quản lý hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

– Tham mưu lãnh đạo Sở hưóng dẫn các Sở, ban, ngành, phòng kinh tế huyện, Thành phố và các tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ.

– Tổng hợp, cân đối lên danh mục dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước cụ thể hoá các nhiệm vụ, chương trình về hoạt động Khoa học và Công nghệ hàng năm, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh từng thời kỳ.

– Bảo vệ kế hoạch Khoa học và Công nghệ hàng năm; định kỳ 6 tháng, cuối năm tổng hợp bổ sung hoặc điều chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp với tình hình thực tế phát sinh.

– Phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc sở phân bổ nhiệm vụ, xây dựng tiến độ triển khai kế hoạch, theo dõi, đôn đốc và lập báo cáo phân tích đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch hàng quý, 6 tháng, cả năm và đột xuất của Sở.

– Giao dự toán, thực hiện quyết toán cho Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc theo qui định

– Phân bổ, lập, trình duyệt và thực hiện dự toán thu, chi theo mục lục ngân sách nhà nước.

– Quy định lập trình ,duyệt và thực hiện dự toán của các đề tài, dự án về Khoa học và Công nghệ.

– Thực hiện thanh toán tạm ứng và quyết toán định kỳ theo qui định.

– Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở;

– Tổ chức công khai thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước; công khai về dự toán và quyết toán, thu chi ngân sách của Sở.

– Lập và nộp ngân sách, quyết toán ngân sách đúng chế độ kế toán, thống kê do Nhà nước quy định.

– Giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giám sát tài chính của Sở.

– Tổ chức chủ trì thẩm định kinh phí, mua sắm tài sản cơ quan và đề tài, dự án.

– Được đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các ngành hữu quan cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác tổng hợp, kế hoạch và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

– Được đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các ngành thực hiện nhiệm vụ liên quan tuân thủ nguyên tắc tài chính về thực hiện các chính sách, chế độ và các quy định của Nhà nước hiện hành phục vụ cho công tác kế toán – tài chính và phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Giám đốc Sở. Có trách nhiệm công khai tài chính theo quy định của nhà nước

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.