Ông Nguyễn Phướng đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối

Sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp (CQ-DN) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc vào chiều 22/7.

Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: NGỌC CHUNG

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 24 ủy viên. Ông Nguyễn Phướng đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên, ông Nguyễn Vũ Minh được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh Nguyễn Phướng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều, song thành công của đại hội là tiền đề, là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với toàn đảng bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất ý chí quyết tâm và hành động cách mạng, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối CQ-DN tỉnh tăng cường và phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đã đề ra.

Theo baophuyen.com.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.