Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 18/4, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm KH&CN thực hiện năm 2019 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Trần Thái Bình làm chủ nhiệm; Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp dựa trên công nghệ GIS và WebGIS giúp theo dõi, quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp phục vụ quản lý ngành nông nghiệp tại địa phương, nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nông nghiệp. Theo đó, nhiệm vụ cần đạt được các mục tiêu cụ thể: Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS về thông tin nông nghiệp tương thích các chuẩn dữ liệu hiện hành, có khả năng cập nhật và đồng bộ hệ thống; xây dựng, vận hành hệ thống WebGIS thông tin nông nghiệp Phú Yên, đảm bảo hiệu quả khai thác sử dụng; nâng cao năng lực quản lý, vận hành và phát triển hệ thống thông tin nông nghiệp Phú Yên thông qua đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ địa phương.

     Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.