Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 14/6/2019, Sở KH&CN tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ năm 2020 “Nghiên cứu quy trình nhân giống, trồng thử nghiệm và sơ chế biến các sản phẩm từ cây chè Mã Dọ phục vụ cho phát triển du lịch tại tỉnh Phú Yên” do Trung tâm Khoa học và Công nghệ nông nghiệp – sinh học La Hiêng đề xuất.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ theo quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Phú Yên.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ KH&CN được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn; có tính mới, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực cho địa phương, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, phân tích tên, mục tiêu, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của phiếu đề xuất. Qua đó, Hội đồng thống nhất thông và đề nghị trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2020. Đồng thời nhất trí đổi tên nhiệm vụ thành “Nguyên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.