Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 và Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 2/3/2020 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”, chiều ngày 19/5/2020, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu và phát triển cây chè Mã Dọ tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”

Hội đồng do ThS. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Văn Thị Như Phương làm chủ nhiệm nhiệm vụ; Trung tâm KH&CN nông nghiệp – sinh học La Hiêng chủ trì thực hiện.

Tại cuộc họp, đại diện nhóm chủ nhiệm đã trình bày tóm tắt thuyết minh nhiệm vụ, đồng thời giải trình các thắc mắc của Hội đồng. Hội đồng cũng đã trao đổi, thảo luận và tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.