Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển cây Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens)

Đó là nhiệm vụ được Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 105/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên thống nhất đề nghị trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2020.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 105/QĐ-SKHCN ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Theo đó, chiều ngày 14/6/2019, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp tư vấn nhiệm vụ “Phát triển sản xuất cây Cam thảo Đá Bia (Jasminanthes tuyetanhiae T.B.Tran & Rodda – Apocynaceae, Asclepiadoideae) theo hướng nông nghiệp công nghệ cao” do Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Dược liệu miền Trung đề xuất.

Thông qua phân tích, thảo luận tên, mục tiêu, các nội dung dự kiến thực hiện của phiếu đề xuất, Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết cũng như ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ. Đồng thời nhất trí đổi tên nhiệm vụ thành Nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nhằm phát triển cây Cam thảo Đá Bia (Telosma procumbens).

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.