Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.)

     Sáng ngày 27/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu trồng thực nghiệm cây Đàn hương trắng (Santalum album L.) trên địa bàn tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch. Nhiệm vụ có 2 hồ sơ đăng ký tuyển chọn, đó là Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng Phú Yên và Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm tuyển chọn và hoàn thiện quy trình trồng cây Đàn hương trắng tại tỉnh Phú Yên. Theo đó, đề tài cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Đánh giá tính thích ứng của Đàn hương trắng ở một số vùng sinh thái; trồng thực nghiệm 1.5ha cây Đàn hương trắng tại 3 vùng sinh thái; hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây Đàn hương trắng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

     Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả, hồ sơ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện, ThS. Huỳnh Thị Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.