Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

     Chiều 6/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”. Hội đồng do đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm chủ nhiệm; Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng Phú Yên chủ trì thực hiện.

Đồng chí Phan Đình Phùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Triển khai đề tài nhằm nghiên cứu đề xuất các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cụ thể, nhóm tác giả tiến hành khảo sát thực trạng nguồn nhân lực KH&CN, kết nối nguồn nhân lực phục vụ phát triển KH&CN của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực KH&CN phục vụ công tác quản lý của UBND tỉnh và các sở, ban ngành; phục vụ công tác sử dụng nguồn nhân lực.

ThS. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.