Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch – an toàn thực phẩm

     Chiều ngày 15/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN xét duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ tuyển chọn “Nghiên cứu sản xuất giống nhân tạo và nuôi thương phẩm cá diếc (Carassius auratus) sạch – an toàn thực phẩm tại Phú Yên”. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng KH&CN xét duyệt đề cương thuyết minh nhiệm vụ tuyển chọn theo Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên

     Triển khai nhiệm vụ nhằm chủ động nguồn giống có chất lượng phục vụ nhu cầu nuôi thả đối với cá diếc theo hướng tạo nguồn thực phẩm an toàn phục vụ phát triển nguồn đặc sản địa phương; xây dựng thành công quy trình sản xuất giống và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá diếc an toàn phục vụ nhu cầu phát triển và góp phần bảo tồn cá diếc mang tính đặc sản vùng miền tại Phú Yên. Theo đó, nhiệm vụ phải đạt được các mục tiêu cụ thể sau: Điều tra sự phân bố nguồn lợi thủy sản cá diếc từ các địa phương, xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá diếc an toàn sạch bệnh; xây dựng thành công quy trình nuôi thương phẩm cá diếc đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong bể.

Đại diện nhóm chủ nhiệm thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.