Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò sản xuất giống nhân tạo cá mương

     Thực hiện Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và thăm dò sản xuất giống nhân tạo cá mương (Hemicult leucisculus, Basilewsky, 1855) tại Phú Yên”, sáng ngày 19/11/2019, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Lương Trọng Bích làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì thực hiện.

Đại diện nhóm tác giả báo cáo kết quả thực hiện đề tài tại Hội đồng

     Sau 2 năm triển khai, Đề tài đã thực hiện được các nội dung và đạt mục tiêu đề ra. Cụ thể: Nắm bắt được một số đặc điểm sinh học sinh sản phục vụ sản xuất giống nhân tạo cá mương tại Phú Yên như mùa vụ sinh sản từ tháng 1 – 8, tập trung chính vào tháng 3 – 6, trong mùa sinh sản có thể phân biệt giới tính của cá bằng hình thái, thức ăn chính của cá mương trưởng thành là mùn bã hữu cơ. Nhóm tác giả đã thăm dò sản xuất giống nhân tạo, thử nghiệm các phương pháp kích thích sinh sản, bố trí các thí nghiệm về thức ăn và mật độ ương nuôi để theo dõi quá trình sinh trưởng và phát triển của cá con. Tiếp đến tiến hành thử nghiệm sản xuất tại địa phương, sau 8 lần cho đẻ thu được 23.000 con cá mương giống kích cỡ 1 – 5cm. Nhóm tác giả cũng xây dựng được quy trình nuôi cá mương phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Yên.

     Kết quả nghiên cứu của đề tài tạo ra đối tượng nuôi mới, có giá trị kinh tế, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương; đồng thời giải quyết việc làm cho người dân. Với kết quả đó, Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.