Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định dòng chảy tối thiểu trên các hệ thống sông, suối nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 13/6/2019, Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 30/5/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp tư vấn nhiệm vụ “Nghiên cứu xác định dòng chảy tối thiểu trên các hệ thống sông, suối quy định tại Thông tư 64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường” do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đề xuất đặt hàng.

Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN theo Quyết định số 101/QĐ-SKHCN ngày 30/5/2019 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

Tại Hội đồng, các thành viên đã tiến hành phân tích, đánh giá tên, mục tiêu, các nội dung dự kiến thực hiện của phiếu đề xuất. Qua đó, Hội đồng thống nhất thông qua và đề nghị trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai năm 2020. Đồng thời nhất trí đổi tên nhiệm vụ thành “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định dòng chảy tối thiểu trên các hệ thống sông, suối nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Trung tâm Thông tin và Thống kê và Khoa học và Công nghệ Phú Yên

 

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.