Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn; xây dựng Website quản lý khí hậu thủy văn tỉnh Phú Yên bằng công nghệ WebGIS

     Chiều ngày 18/4, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Phú Yên; xây dựng Website quản lý khí hậu thủy văn trên khu vực tỉnh Phú Yên bằng công nghệ WebGIS phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương”. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch. Nhiệm vụ có 2 hồ sơ đăng ký tuyển chọn, đó là Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ và Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu thực nghiệm cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 04/04/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

     Thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về khí tượng thủy văn của tỉnh Phú Yên phục vụ công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khí hậu, tài nguyên của tỉnh góp phần hỗ trợ công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tài, ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể: Thiết lập cơ sở dữ liệu về mạng lưới các trạm khí tượng thủy văn cùng các số liệu nắng, mưa, nhiệt độ, độ ẩm, mực nước…; xây dựng công cụ quản lý cơ sở dữ liệu; xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu bản đồ số, quản lý số liệu khí tượng, truy, xuất, quản lý dữ liệu cho từng dữ liệu; xây dựng hệ thống WebGIS.

     Sau khi nghe các đơn vị trình bày tóm tắt thuyết minh đề cương, các thành viên Hội đồng đã đặt một số câu hỏi để chủ nhiệm đề tài làm rõ thêm mục tiêu, nội dung nghiên cứu của các hồ sơ tham gia. Đồng thời, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với hồ sơ tham gia tuyển chọn và tiến hành bỏ phiếu kín để tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện đề tài. Kết quả hồ sơ của Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung Bộ đạt yêu cầu và được chọn làm đơn vị chủ trì thực hiện, kỹ sư Trần Công Danh làm chủ nhiệm.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.