Nghiệm thu dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua.

Chiều ngày 19/10/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Hội đồng khoa học và công nghệ do ThS Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch hội đồng đã tổ chức họp để đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn và miền núi: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua cung cấp cho chăn nuôi bò trong các nông hộ và trang trại. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện, ThS Trương Hùng Mỹ làm chủ nhiệm. Đây là dự án thuộc Chương trình: “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”.

Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 1750/QĐ-SKHCN ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.

             Qua 03 năm thực hiện, dự án đã đạt được các mục tiêu đã đề ra: tiếp nhận và làm chủ được 3 quy trình công nghệ: Quy trình sản xuất cây bắp lấy thân còn nguyên bắp (thu hoạch 80-85 ngày) đạt năng suất cao; Quy trình chế biến thân bắp (cây còn nguyên bắp non) ủ chua làm thức ăn thô cho gia súc; Quy trình vỗ béo bò sử dụng cây bắp ủ chua.

Dự án đã tạo được vùng nguyên liệu hơn 100 ha tại 2 huyện Tuy An và Tây Hòa với sự tham gia của hơn 100 hộ dân, Xây dựng được 03 mô hình:  Mô hình sản xuất bắp lấy thân cây, quy mô: 100 ha, năng suất đạt 55 -60 tấn cây/ha/vụ; mô hình thiết bị, công nghệ chế biến cây bắp ủ chua (từ xay nghiền, đóng gói, ủ chua), bảo quản thức ăn thô dự trữ 4.000 tấn/năm; mô hình sử dụng cây bắp ủ chua trong chăn nuôi vỗ béo bò tại nông hộ, trang trại trên địa bàn huyện Tuy An.

Đào tạo được 6 kỹ thuật viên tiếp nhận quy trình công nghệ trồng cây bắp thâm canh ngoài đồng ruộng, chế biến ủ chua sau thu hoạch cây bắp còn nguyên bắp (80-85 ngày) và chăn nuôi vỗ béo bò thịt. Tập huấn 5 lớp (200 nông dân) trang bị kiến thức cho các hộ nông dân tham gia mô hình về kỹ thuật thâm canh trồng bắp lấy thân còn nguyên trái; kỹ thuật vỗ béo bò sử dụng sản phẩm cây bắp ủ chua làm thức ăn quy mô hộ gia đình và trang trại.

ThS Trương Hùng Mỹ, Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện DA.

             Dự án góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, triển khai nội dung phù hợp với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Phú Yên, phù hợp đề án tái cơ cấu phát triển ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng chất lượng đến năm 2020 tại tỉnh Phú Yên. Đặc biệt, dự án đã hình thành được các vùng thâm canh cây bắp. Sản phẩm đầu ra của dự án hướng tới các đơn vị chăn nuôi bò trong nước như Nutri Food, TH True milk Phú Yên và hướng đến thị trường xuất khẩu. Kết quả dự án đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác, phát triển chăn nuôi bò quy mô hộ gia đình và trang trại trong tỉnh, xóa đói giảm nghèo, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

     “Trồng Bắp sinh khối làm thức ăn gia súc lãi gấp 4,4 lần so với trồng bắp lấy hạt và 4 lần so với trồng lúa. Bắp sinh khối làm thức ăn ủ chua cho gia súc thời gian từ gieo hạt thu hoạch sớm, chỉ từ 75 90 ngày. Tùy theo giống, có thể trồng 03 vụ/năm hoạch trong khi trồng bắp lấy hạt tối đa 2 vụ/năm.”

 Theo ThS Trương Hùng Mỹ – Chủ nhiệm DA

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.