Nghiệm thu dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích tại tỉnh Phú Yên

     Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích tại tỉnh Phú Yên”. Dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi, giai đoạn 2011 – 2015. Hội đồng do Ths. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch, Ths. Đặng Thị Thủy làm chủ nhiệm dự án, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Ba Kích tại tỉnh Phú Yên”

     Dự án được thực hiện nhằm tiếp nhận các quy trình công nghệ và ứng dụng để nhân giống cây Ba Kích bằng phương pháp giâm hom, tạo nguồn cây giống tốt, chất lượng cao phù hợp với điều kiện khí hậu của Phú Yên; xây dựng mô hình vườn giống gốc và mô hình nhân giống Ba Kích; trồng Ba Kích dưới tán rừng; đào tạo 02 cán bộ để thu thập, tuyển chọn giống, nhân giống, chăm sóc, nuôi trồng giống, 03 kỹ thuật viên theo dõi cây trồng và mở lớp tập huấn cho 100 hộ dân tham gia mô hình.

     Chủ nhiệm dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên đã tiếp nhận công nghệ chuyển giao từ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm – Viện Ứng dụng công nghệ – Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai từ tháng 5/2013 đến nay, nhóm thực hiện dự án đã tiếp nhận và làm chủ được 03 quy trình công nghệ phù hợp với điều kiện tại địa phương. Đó là mô hình vườn giống gốc 485 cây sống/500 cây đã trồng/500m2 tại Trạm thực nghiệm Công nghệ Sinh học Hòa Quang, tỷ lệ sống đạt 97%, vườn giống Ba Kích đã chủ động hom giống để sản xuất cây giống bằng phương pháp giâm hom và phục vụ lấy mẫu để nhân giống bằng phương pháp invitro; vườn cây giống trong nhà lưới, nhân giống bằng phương pháp giâm hom đạt 54.000 cây giống/năm; mô hình trồng Ba Kích dưới tán rừng với 10 hộ dân tham gia, tổng diện tích 5,4 ha/16.000 cây tại huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Tây Hòa. Bên cạnh đó, nhóm thực hiện dự án cũng đã tổ chức tuyên truyền thông qua Báo Phú Yên, Trang thông tin Điện tử của Sở KH&CN Phú Yên…

Chủ nhiệm dự án, Ths. Đặng Thị Thủy báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Dự án đã đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nắm bắt quy trình kỹ thuật; góp phần bổ sung giống cây trồng mới cho hiệu quả kinh tế cao, cung cấp nguồn dược liệu cho các cơ sở chế biến dược liệu, giữ gìn nguồn gen quý, tạo thảm tươi tăng tính đa dạng sinh học; giải quyết vấn đề lao động thất nghiệp ở địa phương. Với kết quả đó, Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.