Nghiệm thu dự án: Tiếp nhận quy trình kỹ thuật sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) tại tỉnh Phú Yên

     Sáng ngày 28/6, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng KH&CN nghiệm thu dự án “Tiếp nhận quy trình kỹ thuật sản xuất giống và xây dựng mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng Monopterus albus (Zuiew, 1793) tại tỉnh Phú Yên” do Ths. Lê Thị Hằng Nga và kỹ sư Lưu Quốc Thắng đồng chủ nhiệm, Trung tâm Giống và Kỹ thuật Thủy sản Phú Yên chủ trì thực hiện. Đây là dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 – 2015”.

Chủ nhiệm dự án, Ths. Lê Thị Hằng Nga báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Được triển khai từ tháng 4/2015 – 4/2018, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Nhóm chủ nhiệm dự án đã tiếp nhận thành công quy trình sản xuất giống lươn đồng tại Phú Yên; hoàn thiện quy trình sản xuất giống lươn đồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, có khả năng áp dụng ở Phú Yên (bao gồm kỹ thuật nuôi vỗ lươn bố mẹ); xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống lươn đồng tại Trạm Thực nghiệm giống thủy sản nước ngọt Hòa Định Đông, sản xuất được tổng cộng 27.000 lươn giống cấp 2 chiều dài từ 14  – 25cm; chuyển giao 26.500 con giống lươn đồng để xây dựng 9 điểm nuôi nuôi trình diễn mô hình nuôi thương phẩm lươn đồng không bùn tại Phú Yên, sản phẩm của mô hình là 1.879kg lươn thương phẩm. Bên cạnh đó hoàn thiện quy trình và xây dựng tài liệu kỹ thuật nuôi thương phẩm lươn đồng tại Phú Yên có thể áp dụng ở các vùng nông thôn, miền núi tỉnh Phú Yên và các nơi có điều kiện tự nhiên tương tự.

     Kết quả nghiên cứu của dự án góp phần tạo nghề nuôi mới cho các địa phương miền núi tỉnh Phú Yên; tận dụng được diện tích, nguồn thức ăn tự nhiên có sẵn và lao động nhàn rỗi để tăng thêm thu nhập cho người dân; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn lợi giống lươn đồng tự nhiên.

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.