Nghiệm thu dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi: Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 18/9/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, Hội đồng khoa học và công nghệ do ThS Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch hội đồng đã tổ chức họp để đánh giá, nghiệm thu dự án nông thôn miền núi: “Ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Dự án do Trung tâm Khuyến nông Phú Yên chủ trì thực hiện. ThS Nguyễn Đức Thắng – Chi cục Phát triển nông thôn Phú Yên làm chủ nhiệm. Đây là dự án thuộc Chương trình: “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Mục tiêu của dự án là ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt nhằm tăng năng suất, chất lượng cho cây mía, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người trồng mía, tăng sức cạnh tranh cho ngành mía đường trong thời kỳ hội nhập và ứng phó biến đổi khí hậu; tập huấn chuyển giao công nghệ tưới phối hợp với công tác tuyên truyền để nông dân vùng dự án có thể ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào sản xuất thâm canh mía; xây dựng vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo hướng nâng cao giá trị và sản xuất bền vững, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên.

TS Nguyễn Văn Minh – Giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên, Thành viên phản biện.

Qua 03 năm thực hiện, Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm dự án đã đạt được mục tiêu đặt ra và hoàn thành tốt các nội dung dự án đã phê duyệt như: Đã xây dựng 03 mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía, mỗi mô hình 01 ha, tổng cộng 03 ha tại 02 vùng đất trồng mía khô hạn miền núi, 01 vùng đất trồng mía khô hạn bán sơn địa thuộc vùng quy hoạch nguyên liệu mía của tỉnh Phú Yên, cụ thể xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất thâm canh mía tại xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa; xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa; thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Năng suất  mía bình quân đạt 101,3 tấn/ha, lợi nhuận bình quân đạt hơn 20 triệu đồng/ha so với phương thức sản xuất hiện nay tại địa phương (sản xuất mía không tưới, canh tác theo phương thức truyền thống); đã tổ chức 03 lớp tập huấn kỹ thuật cho 88 lượt người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số tham gia là 18,2%; đã tổ chức 06 hội nghị tham quan đầu bờ kết quả xây dựng mô hình cho 180 lượt người.

Kết quả dự án bước đầu đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân vùng triển khai dự án, nâng cao trình độ sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác truyền thống, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất thâm mía, nâng cao hiệu quả, tăng thu nhập là một trong những đóng góp quan trọng của dự án đối với địa phương. Với kết quả đó, Hội đồng nghiệm thu dự án đã thống nhất nghiệm thu và đánh giá, xếp loại Đạt.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.