Nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Bò một nắng Phú Yên”

Ngày 27/12/2020, Sở Khoa học và Công nghệ  (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận: “Bò một nắng Phú Yên” dùng cho sản phẩm bò một nắng của tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do Ths. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch. PGS TS Lê Thị Nam Giang làm chủ nhiệm dự án, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện.

Dự án được thực hiện nhằm góp phần gia tăng giá trị, thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh sản phẩm bò một nắng Phú Yên.

ThS Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhiệm dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Cụ thể, đã xây dựng được nhãn hiệu “Bò một nắng Phú Yên” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; Logo và hệ thống nhận diện thương hiệu “Bò một nắng Phú Yên”; các văn bản phục vụ cho việc quản lý, khai thác Nhãn hiệu chứng nhận: Quy chế Cấp và thu hồi quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, Quy chế kiểm soát việc sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận, Quy chế Sử dụng tem nhãn mang Nhãn hiệu chứng nhận,…

PGS TS. Lê Thị Nam Giang – Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL

Kết quả thực hiện dự án đã nâng cao uy tín và khả năng tiêu thụ sản phẩm bò một nắng, góp phần tạo công ăn, việc làm cho lao động tại địa phương và tăng lợi ích kinh tế cho nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm “Bò một nắng”; góp phần quảng bá cho hình ảnh của tỉnh Phú Yên. Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại xuất sắc.

* Cùng ngày, Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Tạo lập, quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận “Hồ tiêu Sơn Thành” dùng cho sản phẩm hồ tiêu của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2132/QĐ-UBND, ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh Phú Yên cũng tổ chức họp nghiệm thu. Ths. Dương Bình Phú – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch. PGS TS. Trần Thị Thùy Dương làm chủ nhiệm dự án, Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AGL chủ trì thực hiện.

Qua 02 năm thực hiện, Chủ nhiệm dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt, đạt được mục tiêu và nội dung đề ra. Cụ thể, đã xây dựng được nhãn hiệu “Hồ tiêu Sơn Thành” được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu; xây dựng bản đồ vùng mang nhãn hiệu “Hồ tiêu Sơn Thành” và các Quy chế về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận… Với kết quả đó, Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại xuất sắc.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.