Nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu

     Sáng ngày 30/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu” do ông Nguyễn Văn Tân làm chủ nhiệm, phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu chủ trì thực hiện.

     Dự án được thực hiện nhằm trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo theo quy trình kỹ thuật, đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thay thế cây trồng cho hiệu quả kinh tế thấp, góp phần chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn thị xã Sông Cầu.

Hội đồng nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo tại xã Xuân Bình và Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu”

     Tiến hành thực hiện dự án, Chủ nhiệm đã phối hợp với cơ quan chủ trì, UBND xã Xuân Lộc, Xuân Bình khảo sát khu vực đất trồng và chọn 03 hộ tham gia mô hình với diện tích 600m2; nhóm chủ nhiệm chọn giống tiêu Vĩnh Linh được trồng phổ biến tại huyện Tây Hòa để trồng thử nghiệm tại 3 hộ tham gia, chọn loại đất đỏ vàng có tại khu vực núi hồ chứa nước Xuân Bình để cải tạo thay cho đất cát, đồng thời chọn cây cóc rừng được đốn từ khu vực rừng thuộc xã Xuân Bình và Xuân Lộc để làm trụ choái sống; ứng dụng tiêu chuẩn ngành 10 TCN 915:2006, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây hồ tiêu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để trồng thử nghiệm. Bên cạnh đó, chủ nhiệm cùng với 2 kỹ thuật viên đã hướng dẫn cho 3 hộ tham gia mô hình về thiết kế hố, vườn trồng, cải tạo đất, bón phân lót trước khi trồng trụ choái sống.

     Qua 3 năm triển khai, dự án đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây hồ tiêu thâm canh trên đất cát được cải tạo có tỷ lệ sống 42 trụ, sau 2 – 3 năm trồng đã cho sản phẩm (quả bói).

     Với kết quả đó, dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.