Nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: Cải tiến, lai tạo giống heo đen địa phương ở Sơn Hòa bằng giống heo ngoại

     Sáng ngày 22/12, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Cải tiến, lai tạo giống heo đen địa phương ở Sơn Hòa bằng giống heo ngoại” do ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ nhiệm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sơn Hòa chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Cải tiến, lai tạo giống heo đen địa phương ở Sơn Hòa bằng giống heo ngoại” theo Quyết định số 294/QĐ-SKHCN ngày 19/12/2017 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên

     Dự án được thực hiện từ tháng 4/2015 đến 10/2017 nhằm duy trì sự đa dạng sinh học vật nuôi, tăng cường sử dụng tiềm năng của địa phương để phát triển các hệ thống chăn nuôi heo phù hợp với các điều kiện tự nhiên, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng khác nhau, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân; đồng thời tạo thực phẩm sạch, an toàn phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.

     Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát, kiểm tra và chọn 5 hộ (tại xã Suối Bạc) tham gia dự án, mỗi hộ xây dựng chuồng trại ở nơi thoáng mát, không bị ngập úng, có nguồn nước thường xuyên, đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ và độ ẩm; sau quá trình nuôi và phối giống, về quy mô và số lượng, dự án có được 9 con heo nái giống F1, 393 con heo thịt (bao gồm heo F1 và heo con của F1), xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi heo đen lai heo ngoại; về kinh tế kỹ thuật và chất lượng, heo nái giống F1 đạt trung bình 67kg/con, heo thịt đạt trung bình 58kg/con. Bên cạnh đó, nhóm chủ nhiệm còn tổ chức hội nghị đầu bờ với 20 người tham dự để hướng dẫn quy trình nuôi, cách phối tinh và cách chăm sóc đàn heo lai.

     Kết quả của dự án là cơ sở cho nhân dân tiếp cận được kỹ thuật lai tạo giống, tạo sản phẩm chất lượng và đặc trưng của địa phương trên thị trường góp phần phát triển ngành chăn nuôi heo bền vũng, an toàn; giữ gìn giống và tạo ra một phong trào nuôi heo địa phương bền vững. Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

 Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.