Nghiệm thu đề tài: Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua các sắc phong, bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên

           Sáng ngày 12/6/2020, Hội đồng KH&CN theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh Sưu tầm, phiên dịch và nghiên cứu di sản Hán Nôm qua các sắc phong, bằng cấp, văn bia, văn tế, gia phả ở Phú Yên”. Hội đồng do Ths. Dương Bình Phú, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; TS. Đào Nhật Kim làm chủ nhiệm; Trường Đại học Phú Yên chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài theo Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Phú Yên.

             Triển khai từ tháng 3/2017 – 3/2020, Đề tài đã đạt được các mục tiêu và nội dung đề ra. Nhóm tác giả đã thu thập, tổng hợp và phân tích các di sản trong tỉnh và một số di sản Hán Nôm ở ngoài tỉnh có liên quan; từ đó đã đánh giá được thực trạng các loại hình tư liệu và giá trị di sản văn hoá Hán Nôm tại Phú Yên. Qua đó, tác giả cũng đề ra các giải pháp về bảo tồn các giá trị di sản và quảng bá, phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại Phú Yên.

TS Đào Nhật Kim báo cáo kết quả trước Hội đồng.

          Kết quả của đề tài là nguồn tư liệu chính thống, có giá trị khoa học phục vụ cho các ngành khoa học xã hội tham khảo. Đối với kinh tế – xã hội, kết quả đề tài làm rõ vấn đề về hiện trạng, giá trị văn hoá, lịch sử di sản Hán Nôm trên địa bàn tỉnh Phú Yên, làm luận cứ khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị của loại hình di sản văn hoá này. Ngoài ra, kết quả đề tài là tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác đào tạo sinh viên các ngành khoa học xã hội ở trường Đại học Phú Yên.

          Sau khi trao đổi, thảo luận, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả, Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá xếp loại đạt.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.