Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu nhân giống vô tính và trồng thử nghiệm cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour) tại Phú Yên

     Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính và trồng thử nghiệm cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour) tại Phú Yên”, chiều ngày 29/9, Sở KH&CN Phú Yên tổ chức họp Hội đồng. Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, Ths. Trương Hùng Mỹ làm chủ nhiệm, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên chủ trì thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài, Ths. Trương Hùng Mỹ báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Triển khai từ tháng 3/2014, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Nhóm tác giả đã định danh cây cà gai leo có tên khoa học là Solanum procumbens Lour; xây dựng vườn giống cà gai leo 500 cây/ 100m2; xác định được loại auxin là  α – NAA và nồng độ auxin phù hợp là α – NAA 300ppm; xác định thành phần giá thể vô bầu phù hợp cho cây cà gai leo sinh trưởng, phát triển tốt là túi bầu có thành phần 69% đất + 1% super lân + 25% trấu hun + 5% phân chuồng; xây dựng quy trình nhân giống cà gai leo bằng phương pháp giâm hom và đã được Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên áp dụng sản xuất hơn 50.00 cây giống; xác định mật độ trồng cây cà gai leo 40.000 cây/ha, thời gian thu hoạch cà gai leo làm dược liệu là 6 tháng sau trồng,… Qua đó, xây dựng được quy trình trồng cây cà gai leo tại Phú Yên.

     Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bảo tồn và phát triển nguồn gen dược liệu quý hiếm tại Phú Yên; góp phần giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng nhất trí thông qua và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.