Nghiệm thu đề tài KH&CN: Nghiên cứu đặc điểm tái sinh và giải pháp bảo tồn cây gỗ mun (Diospyros sp.) tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 04/04, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu đặc điểm tái sinh và giải pháp bảo tồn cây gỗ mun (Diospyros sp.) tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên”. ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Minh Ty, giảng viên Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung làm chủ nghiệm đề tài, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung chủ trì thực hiện.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên chủ trì cuộc họp

     Hơn 2 năm triển khai, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Nhóm tác giả đã tiến hành điều tra, khảo sát sự phân bố và định danh cây gỗ Mun tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Đến nay đã xác định 2 loài gỗ Mun là Diospyros mun A. Chex Lecomte, 1924 và D. Frutescens Blume thuộc họ Ebenaceae, chi Diospyros, xếp bậc V Sách đỏ Việt Nam 2007 phần II, thực vật học.

    Bên cạnh đó, nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu đặc điểm tái sinh vô tính cây gỗ Mun bằng phương pháp giâm cành và phương pháp invitro. Kết quả, nhân giống bằng phương pháp giâm 1.000 cành với các chất điều hòa sinh trưởng BA, IBA, NAA, GA3 bổ sung B1 thời gian ngâm cành giâm 10:20:30 phút, thực hiện 12 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 2 lần có tỷ lệ sống, ra rễ đạt < 2%. Đối với phương pháp invitro, số lượng cây invitro đưa ra vườn ươm chăm sóc là 700 cây, đạt kích thước trồng tại 7 đơn vị, số bình mô dạng chồi 50 bình.

     Đồng thời, nhóm tác giả cung cấp các báo cáo chuyên đề xác định vị trí, tọa độ quần thể phân bố và cá thể cây gỗ Mun tại xã Sơn Hội; báo cáo kết quả thu thập vật mẫu, mô tả thực vật học và định danh hai loài gỗ Mun; quy trình nhân giống bằng phương pháp giâm cành; quy trình nhân giống bằng phương pháp invitro; các giải pháp bảo tồn cây gỗ Mun tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

TS. Nguyễn Minh Ty thuyết minh đề tài tại Hội đồng

     Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về cây gỗ Mun tại Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung, giúp các cơ quan quản lý có các biện pháp quản lý, bảo tồn hiệu quả góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm, duy trì tính đa dạng sinh học của tỉnh nhà.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá xếp loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.